Termes d’ús

Ús i servei del website
L’usuari es compromet a fer un ús diligent del website i dels serveis accessibles des del mateix i a no fer servir els serveis o informacions continguts en el website per a desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i als bons costums, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme al present avís legal.
La Fundació Folch i Torres podrà interrompre temporalment o definitivament, segons el seu bon criteri, l’accés al website, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través del mateix, en qualsevol moment i sense previ avís.

Limitacions de responsabilitat
La Fundació Folch i Torres no garanteix a l’usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d’informació o qualsevol dels diferents serveis oferts a través del mateix. En conseqüència, la Fundació Folch i Torres i qualsevol possible proveïdor de continguts no seran responsables en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, mal funcionament, i en general, qualsevol inconvenient que tingui el seu origen en causes que escapen del control de la Fundació Folch i Torres o els proveïdors, o provingui d’una actuació dolosa o culposa de l’usuari, o força major. La Fundació Folch i Torres tampoc garanteix la utilitat, obtenció de resultats o infal·libilitat de tots els continguts facilitats a través del website, que en tot cas ho són amb caràcter orientatiu i informatiu. L’esmentada informació s’ha obtingut de fonts considerades raonablement fiables, però no han de presumir-se en tot cas infal·libles, havent en el seu cas de ser contrastats amb altres fonts, previ adoptar qualsevol estat d’opinió o decisió per part de l’usuari. Quantes opinions, mesures, o actuacions d’inversió o de qualsevol altre tipus siguin adoptades per l’usuari, ho seran del seu exclusiu compte i risc.
La Fundació Folch i Torres no assumeix cap responsabilitat derivada de la utilització per part de l’usuari dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar, substituir, actualitzar, renovar, impedir l’accés, interrompre, bloquejar, suspendre temporalment o cancel·lar amb caràcter definitiu qualsevol servei, subministrament d’informació o qualsevol altre contingut, ja sigui amb relació a un usuari concret o en general.
Llevat que s’estableixi expressament el contrari en cada cas, la Fundació Folch i Torres no intervé, participa, ni assumeix cap garantia amb relació als serveis o productes oferts per tercers proveïdors accessibles mitjançant hiperenlinks i/o marcs publicitaris.